คำนำจากบรรณาธิกา?/div>
 


***


รวมบทความและรายงานพิเศ?: ศาสนาและปรัชญา.รวมบทความและรายงานพิเศษฉบับนี้ พัฒนามาจากดำริของหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ปัญญาทีป โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร?โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนาและปรัชญา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ และสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา ที่ภาควิชา?รับผิดชอบอยู?

ก่อนที่จะประสบความสำเร็จปรากฏผลออกมาเป็นรูปเล่มดังที่เห็นนี้ กองบรรณาธิการได้รับความสนับสนุนจากหลายฝ่าย ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ?และแรงสนับสนุนอย่างไม่เจือจางจากกัลยาณมิตร ผู้มีศักยภาพทางวิชาการในระดับสูง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย คุ้มทวีพ?แล?อาจารย?ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุ?ในนามของกองบรรณาธิกา?ใคร่ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอยู่างสูงมา ?ที่นี้ด้วย

ที่จะขาดเสียมิได้คือความช่วยเหลือของคณาจารย์ในกองบรรณาธิกา?ซึ่งให้ความร่วมมือทั้งในรูปงานเขีย?ทรรศนะ แรงใ?เวลา แล?หยาดเหงื่อ คงไม่มีคำกล่าวใดพอที่จะแสดงความซาบซึ้งและขอบพระคุณที่บรรณาธิการรู้สึกต่อความร่วมแรงร่วมใจเหล่านี?นอกจากนั้น ขอแสดงความชื่นชมคุณดวงเด่น นุเรมรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาที่ได้ร่วมส่งบทความที่น่าสนใจมาตีพิมพ์ด้ว?
บรรณาธิการ
ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

14 ตุลาคม 2545

กองบรรณาธิกา?: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินทิยพ?สถีรศิลปิน
อาจารย?ดร. ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
อาจารย?ดร. ศิริพร แย้มนิ?
อาจารย?ดร. อณัส อมาตยกุล

 
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 8:25 PM