วันอัฏฐมีบูช?
 
 


***

วันอัฏฐมีบูช?เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่?ซึ่งตรงกับวันแรม ?ค่?เดือ??หรือวันแรม ?ค่?แห่งเดือนวิสาข?หรือ แร??ค่?เดือ??ในปีอธิกมา?

วันอัฏฐมีบูช?เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (เผาศพพระพุทธเจ้า) วันนี้จึงเรียกว่?“วันอัฏฐมีบูชา?ซึ่งประวัติความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูช?คื?เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่?เดือ??ในพรรษาที่ ๔๕ พระพุทธเจ้าได้ทรงประชวรหนั?ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้ทรงปลงอายุสังขา?โดยพระพุทธเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่?

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อ?เตือนพวกเธ?สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อ?ความปรินิพพานแห่งตถาคต จักมีในไม่ช้?โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ ตถาคตก็จักปรินิพพา?ฯ” (ทีฆนิกาย มหาวรร? ๑๐/๑๐?๑๐?

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ?วั?มัลลกษัตริย์ แห่งนค?กุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ?มกุฏพันธนเจด?กรุงกุสินารา เมื่อวันแร??ค่?เดือ??และภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว กษัตริย์และผู้ครองแคว้นต่า??รว??แคว้?ได้แก่ (?) พระเจ้าอชาตศัตรู เมืองมคธ (?) กษัตริย์ลิจฉวี เมืองเวสาล?(?) กษัตริย์ศากย?เมืองกบิลพัสดุ?(?) กษัตริย์ถูลี เมืองอัลกัปป?(?) กษัตริย์โกลิยะ เมืองรามคา?(?) มหาพราหมณ์ เมืองเวฏฐทีปกะ แล?(?) กษัตริย์มัลล?เมืองปาว?ได้ส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ตอนแรกพวกเจ้ามัลละ แห่งนครกุสินาร?ไม่ยอมแบ่งให?จนเกือบจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างพวกเจ้ามัลละกับกษัตริย์และพราหมณ์ทั้ง ?แคว้?ที่มาขอส่วนแบ่?

แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ระงับลงได้โดยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อ “โทณะ” เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้น ความว่?“ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลา?ขอพวกท่านจงฟังคำอันเอกของข้าพเจ้?พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลา?เป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันต?การจะสัมประหารกันเพราะส่วนพระสรีระของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลเช่นนี้ไม่ดีเล?ขอเราทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระสรีระออกเป็นแปดส่วนเถิด ขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลาย ชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีอยู่มา?ฯ” (ทีฆนิกาย มหาวรร? ๑๐/๑๕?๑๓?

ด้วยวาทะของโทณะพราหมณ์ ทำให้มัลละกษัตริย์ยอมปรองดองกับกษัตริย์และพราหมณ?โดยตกลงกันให้โทณะพราหมณ์เป็นผู้จัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่แคว้นต่า??โดยเท่ากัน ซึ่งโทณะพราหมณ์ได้รับทะนานทองที่ใช้ในการตวงพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่ระลึ?

ในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนั้?นับเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียประทีปที่นำทางให้มวลมนุษย์ก้าวล่วงสังสารวัฏ ดังนั้นเมื่อวันอัฏฐมีบูชาเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่ว?โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในแต่ละวัด จะได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้?เป็นการเฉพาะภายในวัด แต่วิถีการปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใดนั้น ไม่พบหลักฐาน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู?

ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูช?

เมื่อวันนี้เวียนมาบรรจ?พุทธศาสนิกชนบางส่ว?ผู้มีความเคารพในพระพุทธองค?มักนิยมประกอบพิธีบูช??ปูชนียสถานต่าง ?ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศ?

การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้?นิยมทำกันในตอนค่?และปฏิบัติอย่างเดียวกับประกอบพิธีวิสาขบูชา เพียงแต่แตกต่างตรงคำบูชาเท่านั้น

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 2 October, 2006 7:56 PM