คำนำ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสน?/div>
 


***

“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา?เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้?พระธรร?และพระสงฆ์


สำหรับวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยยึดถือ และปฏิบัติ ศาสนพิธีสืบต่อกันมาได้แก?วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูช?วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา นอกจากนี?ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยไม่รู้จั?นั่นคื?“วันอัฏฐมีบูชา?


ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรทราบถึงความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละวั?อีกทั้งควรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำเอาวิธีปฏิบัติและคำสอนทางศาสนาที่สำคัญ ?ในวันเหล่านั้น มาใช้ในชีวิตประจำได้อย่างมีความสุข


© ดวงเด่?นุเรมรัมย์.
๑๘ กรกฎาค?๒๖๔๖

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 2 October, 2006 7:42 PM