เรียนจริยศาสตร์ไปทำไ?? : ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการเรียนจริยศาสตร์ศึกษ?/div>
 
 

เป็นที่ทราบกันดีว่?ในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะในประเทศพัฒนาแล้?หรือกำลังพัฒนาก็ตา?การศึกษามีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรู?ความคิ?ทักษ?และทัศนคติของประชาชนในสังคมนั้??เพื่อให้ประชาชนรู้จักตนเอง รู้จักชีวิ?รู้จักโล?และสังคมที่ตนอยู่ได้ดีขึ้น และในขณะเดียวกันก็นำความรู้ที่ตนได้นั้นมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของต?ตลอดจนคุณภาพของสังคมที่ตนอยู่ให้ดีขึ้น

จริงอยู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างสังคมให้วิวัฒนาการไปได้อย่างรวดเร็ว แต่นอกเหนือจากความเจริญงอกงามทางวัตถุซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์ให้แล้?ประชาชนในสังคมสมควรได้รับการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปด้วยวิวัฒนาการของสังคมจึงจะสมบูรณ์เต็มที?การพัฒนาทางจิตใจนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับการศึกษาในเรื่องคุณค่าต่า??ที่มนุษย์ยึดมาประพฤติปฏิบัติ กล่าวคือ ประชาชนในสังคมได้รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสังคมของต?รู้ว่าอะไรคือชีวิตที่ดีสำหรับมนุษย?อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติ อะไรคือคุณค่าที่ถูกต้อ?นั่นคื?ในทุกสังคมมีการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือวิชาจริยศาสตร?เพื่อสร้างสังคมที่สมบูรณ์ทั้งคุณภา?และคุณธรรมให้เกิดขึ้?

สถาบันการศึกษาไม่ว่าระดับใ?ถือเป็นภาระหน้าที่หลักในการที่จะต้องจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่า?โดยเฉพาะอย่างยิ่?สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วน “ต่อยอด” การศึกษาให้สมบูรณ์ และพัฒนาคนให้เป็?“บัณฑิต” สมดังความหมา?สมควรได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาจริยศาสตร์ศึกษาในการพัฒนาสังคม

ภาควิชามนุษยศาสตร์จึงมีความประสงค์จะเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษ?สาขาจริยศาสตร์ศึกษาขึ้?โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านจริยศาสตร์ศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังต่อไปนี?

?เพื่อผลิตนักวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษ?โดยมุ่งเน้นให้นักวิชาการเหล่านี้มีความรู??ด้านคื?

ประการแร?/u> เพื่อให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาจริยศาสตร์ศึกษา เพื่อจะเป็นนักวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาอย่างแท้จริ?/p>

ประการที่สอง เพื่อให้นักวิชาการเหล่านี้มีความรู้ทางด้านการวิจัย เพราะในปัจจุบันยังมีงานวิจัยทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาโดยตรงน้อยมา?โครงการบัณฑิตศึกษาด้านจริยศาสตร์ศึกษาจึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยในขอบเขตต่าง ?ที่มิใช่ด้านทฤษฎีอย่างเดีย?หากแต่จะนำเอาปัญหาทางด้านจริยธรรมของมนุษย์ในสังคมมาวิเคราะห์ด้วย แล?

ประการสุดท้า?/u> การผลิตนักวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ?เมื่อบุคคลเหล่านี้สามารถนำเอาวิชาการทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาไปสอ?และฝึกอบรมตามสถาบันต่า???

?เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านจริยศาสตร์ศึกษาให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้?ซึ่งเท่ากับเป็นการยกสถาน?ของวิชาจริยศาสตร์ศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องจากวิชาจริยศาสตร์ศึกษาที่สอนกันอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับสู?ในปัจจุบันเป็นเพียงวิชาเสริมเท่านั้น ยังมิได้มีการเปิดสอนวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยใดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่?ในการสอนจริยศาสตร์ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิด?ซึ่งเป็นมหาวิทยาที่เน้นทางด้านวิชาชีพสุขภา?ได้มีการนำเอาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเข้าไปสัมพันธ์กับวิชาชีพสุขภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ และได้มีการนำเอาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาไปสัมพันธ์กับวิชาชีพอื่??ด้วย โดยเน้นให้เห็นถึ?ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพต่าง ?เหล่านั้?ซึ่งเป็นการสะท้อนความสนใ?และความต้องการของสังคมปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นด้วย

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 2:23 PM