รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์หลักสูตรจริยศาสตร์ศึกษ?/div>
 

© ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปีที่เข้ารับ
การศึกษา
ชื่อผู้วิจัย
หัวข้อวิทยานิพนธ?
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีที่จบการศึกษ?
2535
นายเฉลิมพล พลมุ?
(3536255)
จริยธรรมในพระพุทธศาสนากับปัญาโรคเอดส? กรณีการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ ?เมือ??ลพบุรี และโรงพยาบาลบำราศนราดู??เมือ??นนทบุร?
ผศ.ดร.อรรถจินด?ดีผดุง
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
?ศิริพร แย้มนิ?
16 ?? 39
2535
นายเกียรติศักดิ์ ดวงจันทร?
(3536361)
พุทธจริยศาสตร์ กับเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธุ?
ผศ.ดร.อรรถจินด?ดีผดุง
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
พระเมธีธรรมาภรณ์
29 ?? 39
2535
นายกีฬ?เอี่ยมอาษา
(3536360)
เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ?ในประเทศไท? ศึกษากรณีลาวโซ่งบ้านหนองปร?ตำบลหนองปร?อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
ผศ.ดร.อรรถจินด?ดีผดุง
พระมหามนตร?ขนติสาโร
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
11 ?? 39
2535
นางสาวรุ่งนภ?คงไท?
(3536365)
จริยธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพทางการแพทย์แผนไท? ศึกษาเฉพาะกรณีอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)
ผศ.ดร.อรรถจินด?ดีผดุง
ผศ.ดร.สุมน?ตังคณะสิงห?
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
12 ?? 40
2535
นายประที?ทิมให้ผล
(3536358)
สมุดข่อย: การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานทางจริยศาสตร์ที่ปรากฏในสมุดข่อยของกลุ่มชนบ้านกองโค ตำบลคอรุ?อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิษถ์
รศ.สิวล?ศิริไล
ผศ.ดร.อรรถจินด?ดีผดุง
ผศ.พิเชฎฐ?กาลามเกษตร?
25 ?? 40
2536
นายมนตรี ธีระธรรมพิพัฒน?
(3636925)
จริยธรรมกับภาวะผู้นำ: ศึกษาทัศนะของนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่มีต่อผู้นำทางการเมือง
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
?นิรันดร์ พันทรกิจ
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธรรมจิตโ?
26 ?? 40
2536
พระมหาปรีช?บุญศรีตั?
(3636922)
พุทธจริยธรรมกับการบริโภคอาหา? ศึกษาเฉพาะกรณีเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในการบริโภคอาหารของนักศึกษาชมรมพุทธฯ ในมหาวิทยาลัยของรั?
?นิรันดร์ พันทรกิจ
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุ?
??ศุภชัย ศุกรวรรณ
2 ?? 40
2536
นางเพ็ญชื่?สารช?
(3636841)
ประเด็นจริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก : ทัศนะนักจริยศาสตร์ตะวันต?พุทธจริยศาสตร์ และการปฏิบัติในสังคมไท?
รศ.สิวล?ศิริไล
ดร.วีระชาติ นิ่มอนงค?
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญลีพรร?
26 ?? 41
2536
นางสาวระนอ?สรวยอิ่ม
(3636842)
จริยศาสตร์กับปัญหาจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายใกล้ตาย
รศ.สิวล?ศิริไล
รศ.ดร.พะยอ?อยู่สวัสดิ?
นาวาอากาศเอกบุญเลิ?จุลเกียรติ
22 ?? 41
2536
พระมหาไพฑูรย?แก้วเขีย?
(3636924)
พุทธจริยธรรมกับการดื่มสุราของไทยพุทธ: ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยพุทธในกรุงเทพมหานค?
ผศ.ดร.สุมน?ตังคณะสิงห?
?สมคว?เหล่าลาภ?
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
31 ?? 41
2535
นาสาวบุญวด?มนตรีกุล ?อยุธยา
(3536359)
พุทธจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยิ่งยื?: ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
รศ.สุเชาว?พลอยชุ?
9 ?? 40
2535
นายพรเทพ สาระหงษ์
(3536359)
พุทธจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอาย ? ศึกษากรณีสถานสงเคราะห์คนชราสาสนะเวศม์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
14 ?? 40
2537
นางสาวศิริเพ็ญ ไพบูลย์ผ?
การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมปีที?5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
?นิรันดร์ พันทรกิจ
23 เม.? 40
2537
พระมหาวีระเว?พาเจริ?
(3736912)
จริยธรรมธุรกิจในการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์

ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
?นิรันดร์ พันทรกิจ

4 ?? 40
2537
นายเจริญ ชัยแก้?
(3736919)
แนวคิดจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อ?ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีตะวันตกกับพุทธศาสนาเถรวาท

ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
รศ.วินั?วีระวัฒนานนท?

22 ?? 41
2537
นางสาวพันธนันท?ระเวกโฉม
(3736918)
ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมความเอื้ออาท? กรณีวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย
รศ.พินิ?รัตนกุ?
ผศ.กรรณิการณ์ สุวรรโคต
?บรรจ?บรรณรุจิ
27 ?? 41
2537
นายอรณ?สมบูรณ์น?
(3736917)
จริยธรรมหมอพื้นบ้านในการบำบัดผู้ป่วย: กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดสุรินทร?
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
นพ.วัฒน?เทียมปฐม
10 ?? 42
2537
นางสาวขจิตพรรณ อมรปาน
(3736907)
การศึกษาความคิดจริยศาสตร์ตะวันตก พุทธศาสน?(เถรวาท) และนักวิทยาศาสตร์ไทย กับการใช้สัตว์ทดลอ?
รศ.พินิ?รัตนกุ?
ผศ.ประด?จาติกวนิ?
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุ?
11 ?? 42
2538
นายเดช?ซาภักด?
(3837413)
วิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
19 เม.? 42
2538
นายเทพพร มังธาน?
(3837414)
การวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์เถรวาทในมหาสุบินชาดก
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
พระเมธีรัตนดิล?(จรรย?ชินวโส)
29 ?? 42
2538
นายภูเนต จันทร์จิ?
(3837419)
หน้าที่ของบิดามารดาในพุทธจริยศาสตร?
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
พระเทพวิสุทธิกวี
?วัชร?งามเจริญจิตร
8 มิ.? 41
2538
นางสาวสุภาณี ทิวัฒนานนท?
(3837424)
สิทธิที่จะตายของผู้สูงอายุ: ปัญหาจริยธรร?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
?วิฑูรย?อึ้งประพันธ์
รศ.สุวรรณ?สถาอานนท?
17 ?? 40
2538
นางสาวศิริมาลย?ศรีใ?
(3837421)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมและกฎหมายในจริยศาสตร์ของคานท์
รศ.สิวล?ศิริไล
ดร.ประทุม อังกูรโรหิ?
?นิรันดร์ พันธกิ?
3 เม.? 41
2538
นางสาวปรารถน?อิซูมิ
(3836725)
สำนึกทางจริยธรรมในรัฐไทยสมัยใหม่: วิเคราะห์จากแบบเรียนของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
9 ?? 42
2538
???หญิงเนาวรัตน?เฉลิมศรี
การศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
รศ.สิวล?ศิริไล
?นิรันดร์ พันธกิ?
???เชิงศักดิ์ สินสูงสุ?
10 มี.? 43
2537
นางสาวกัลยาณ?นิลเกา?
(3736906)
บทบาทของโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับการปลูกฝังจริยธรร?
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
???ลำดว?ศรีมณี
30 ?? 42
2539
พระมหาสมคิ?เสือกะ
(3937574)
จริยธรรมในอาชีพโหราจารย์
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
?วีรชาต?นิ่มอนงค?
9 ?? 43
2538
???บุญเลิ?ภิรมย์เอี่ยม
(3837416)
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการละเมิดตามทัศนะพุทธจริยศาสตร์เปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญ?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
รศ.สมภา?พรมท?
?นิรันรด์ พันทรกิจ
6 ?? 43
2537
พระมหาคำพอ?งามภักดิ?
(3736908)
จริยธรรมธุรกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดประโยชน์นิยมกับแนวคิดพระพุทธศาสน?
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
3 มี.? 43
2537
นางสาววราก?สถิตย์กาญจน์
(3736910)
จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย
รศ.สิวล?ศิริไล
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์
3 มี.? 43
2537
นางสาวปริญดา ตี่ด้ว?
(3736909)
การศึกษาปัญหาเชิงจริยธรรมของมารดาที่ทอดทิ้งบุตรหลังคลอ?
รศ.ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
?สิทธิศักดิ?วนะชกิ?
3 มี.? 43
2537
พระมหาวิ?อาจใ?
การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนร?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
19 ?? 43
2538
พระมหาเทวินทร์ ครุฑแก้ว
การศึกษาพุทธจริยศาสตร์ศึกษาเฉพาะพุทธจริยธรรมในมังคลัตถทีปน?
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
5 มิ.? 43
2541
นางสาวนันทรัตน?ศิริสมบูรณ์ลาภ
การศึกษาความคิดเห็นเชิงจริยธรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ศึกษาเฉพาะกรณีการเผยแพร่ภาพอนาจา?
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
6 พฤษจิกาย?43
2541
พระทัศพงศ์ ตั้งเจริญสุขจีระ
การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องความเคารพต่ออัตตาณัติของลูกค้าในการทำงานของตัวแทนประกันชีวิ?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
24 ?? 44
2541
นางสาวกัลยาณ?โมกขะเวส
วิกฤตจริยธรร?“ฐานันดร 4?ในประเทศไท?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
?นิรันดร์ พันธกิ?
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
6 ?? 43
2541
ซิสเตอร์ลาวัลย?ก๊กเครือ
การจัดจริยศึกษาตามแนวปรัชญาการศึกษาคาทอลิกในโรงเรียนเอกชนคาทอริกระดับประถมศึกษ?
รศ.สิวล?ศิริไล
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
2 ?? 45
2541
นางสาวชุติกร จิตดำรงชัย
จริยธรรมในวิชาชีพวิศวก?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
 
2541
นางสาวขจิตสรณ์ รอดแดง
การศึกษาเรื่องจริยธรรมธุรกิจด้านการบริการเชิงคุณภาพในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชกา??โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ?
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
11 เม.? 44
2541
นางสาวกรรณิถ?สีวลัพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูและความมีระเบียบวินัยในตนเอง ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนประจำของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
5 ?? 43
2541
นางสาวกรองกาญจน์ ชูสังข?
หน้าที่ของพ่อแม่ ศึกษาทรรศนะเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.พิเชฎฐ?กาลามเกษตร?
 
2540
พระชัยวัฒน?ไพทูลย?
การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยธรร?เรื่องประเด็นจริยธรรมในการลงโทษประหารชีวิตตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
รศ.สิวล?ศิริไล
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
?ชาญณรงค์ บุณหนุ?
3 มิ.? 45
2538
นางสาวอรรถยา โฆรานพคุ?
ความตระหนักรู้ทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณี: ชาวกรุงเทพมหานครกับปัญหาการทิ้งขยะ
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
2 ?? 44
2540
นายพิทักษ์ แสงสายัณห์
A CRITICAL STUDY OF THE ETHICAL THOUGHTS REGARDING THE RULE OF LAW OF THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS
??พิเชฎฐ?กาลามเกษตร?
??วริย?ชินวรรโณ
?นิรันดร์ พันทรกิจ
 
2540
นางสาวพัชร?เชื้อคำเพ็?
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรม
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
รศ.สิวล?ศิริไล
ดร.ธวัชชั?บุญโชต?
 
2541
นางสาวคนึงนิ?จิระเพิ่มพูน
บทบาทของครูเทศบาลในการจัดการเรียนการสอนจริยศึกษาระดับประถมศึกษ? กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดเพชรบุร?
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
14 ?? 45
2541
พระมหาสิงห?สีเงิน
การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องปัญหาวิกฤตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนปัจจุบัน
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
รศ.สิวล?ศิริไล
?สนั่?ไชยานุกุ?
 
2541
นางสาวณัฐวันท์
สัมพันธารักษ?
ลักษณะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมระหว่างเพศหญิงและเพศชา?การศึกษาเปรียบเทียบกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสันติราษฎร์วิลทยาลัย
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
 
2540
นายแสว?คำหงษา
คุณธรรมของผู้ปกครอ?ศึกษากรณีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตามทัศนะของนิคโคโลมาเคียเวลล?
ผศ.พิเชฎฐ?กาลามเกตร์
?นิรันดร์ พันทรกิจ
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
8 ?? 44
2541
พระมหาสุภวิชญ์ วิรา?
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรตามหลักพุทธจริยศาสตร์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาค?และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาเม.?2544
   
2541
นางสาวศรีนวล ศุภานุลนธิ?
ชีวิตที่ดีตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ดร.วีระชาติ นิ่มอนงค?
 
2541
นางธนาวรรณ บุญแสน
วิถีชีวิตของชาวส่วยและประเด็นจริยธรรมในการเลี้ยงช้าง
รศ.สิวล?ศิริไล
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
นายสัตวแพทย์อลงกรณ?มหรรณพ
 
2540
นางสาวสุมาลี แสงเดช
คุณธรรมทางศีลธรรมของสตรีคนสำคัญในวรรณคดีพระพุทธศาสนา
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
รศ.สิวล?ศิริไล
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
พระมหาวิเชาว?ปญญาวชิโ?
19 ?? 44
2541
นางสาวนฤมล เสืองามเอี่ย?
การศึกษาภาพลักษณ์เชิงจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาลไทยในทัศนะของพยาบาล และประชาชนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานค?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
รศ.ธวัชชั?ชัยจิรฉายากุ?
 
2541
ซิสเตอร์ลาวัย์ ก๊กเครือ
การจัดจริยศึกษาตามแนวปรัชญาการศึกษาคาทอลิกในโรงเรียนเอกชนคาทอริกระดับประถมศึกษ?
รศ.สิวล?ศิริไล
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
บาทหลวงวิทยา คูวิรัตน?
24 ?? 45
2541
นายสุชาต?โจมเสนาะ
การศึกษาภาวะผู้นำที่ประกอบด้วยจริยธรรม : กรณีศึกษาชีวิตและผลงานขอ?ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโร
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
3 มิ.? 45
2540
นายรชฏ พรหมพินิ?
A CRITICAL STUDY OF THE THEORY OF LOVE IN THE SYMPOSIUM
รศ.สิวล?ศิริไล
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
บาทหลวงฟรังซิสไกซ์
22 ?? 45
2540
นายอนุชา ศรีพัด
A ANALYTICAL STUDY OF ETHICAL PRINCIPLES IN THE DENTAL PROFESSION
ผศ.วริย?ชินวรรโร
?นิรันดร์ พัรทรกิจ
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
นายสมนึก ชายด้วยกิจ
30 เม.? 44
2540
นางสาวดาริกา อนุตตรานนท?
AN ANALYTICAL STUDY OF MORAL TEACHING AND ETHICAL CONCEPTS IN THE PARABLES OF JESUS CHRIST
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
รศ.สิวล?ศิริไล
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
พระมหาวิเชาว?ปญญาวชิโ?
พระศรีปริยัติโมล?
2 เม.? 45
2540
พระมหาอิสร?สิงห์เบี้ย
การวิเคราะห์ปัญหาอทินนาทานตามพุทธจริยศาสตร์เถรวาทในบริบทสังคมไทย
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
?สิทธิศักดิ?วนะชกิ?
22 เม.? 45
2540
นายสุทิน สุขด?
การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตร์ในบริบทสังคมไทย
ผศ.วริย?ชินวรรโร
รศ.สิวล?ศิริไล
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
 
2540
พระมหาสุทธิพงศ?ธรรมพิทักษ?
การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยธรรมสำหรับพระมหากษัริย์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าพิมพิสาร กับพระเจ้าปเสนทิโกศล
รศ.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
นายมนู?มุกข์ประดิษฐ?
5 ?? 44
2541
???ปริยวรรธน์ วัฒนะนาวิน
การตระหนักรู้ในความรับผิดชอบของตำรวจจราจรที่มีต่อหลักจริยธรร?
รศ.สิวล?ศิริไล
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
???กิจจ?แสงชวลิต
9 เม.? 45
2541
พระมหาจำลอ?ครูรอง
การศึกษาปัยหาเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับเนื้อหารายการโทรทัศน?ศึกษากรณีทัศนะผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดทุ่งคุร?กรุงเทพมหานค?
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
 
2541
พระมหาพรศักดิ์ พุทธมาตย?
แนวคิดเชิงจริยธรรมในการรักษาผู้ป่วยด้วยพลังอำนาจ
ผศ.สุมน?ตังคณะสิงห?
?กัญยารัตน์ ปั้นทอ?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
26 ?? 44
2541
พระมหาสมจริง ทองด้ว?
A BUDDHIST ETHICAL STUDY OF ... AND RITCS CONCERNING RICE AND RICE CULTIVATION : A STUDY OF PHATTHALUNHG PROVINCES
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
?เอี่ยม ทองด?
 
2541
พระมหานิคม วงษ์สุวรรณ
BUDDIST ETHICS AND EDUCATION : AN ANALYTICAL STUDY OF PHRA DHAMMAPITAKA (P.A.PAYUTTO)'S PHILOSOPHY OF EDUCATION
ผศ.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
รศ.เนาวรัตน?พลายน้อย
 
2541
พระมหาวัลล?โหรวิชิต
การวิเคราะห์จริยธรรมของสตรีครองเรือนในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผ?
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
รศ.อม?ทวีศักดิ?
 
2541
นายเอกฉัตร ประวงษ?
การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมในวรรณกรรมเพลงสุนทราภรณ?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ศรินทิหย?สถีรศิลปิน
9 เม.? 45
2541
นางสาวปฐมพ?ชินะพันธ?
THE ANALYTICAL STUDY OF ETHICAL VALUES OF WOMEN IN SOUTHERN PHHO'S WORK
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
?ดร.ปกรณ์สิงห์สุริยา
ผศ.สุมน?ตังคณะสิงห?
 
2541
พระมหาพรชั?ศรีภักดี
การใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์เพื่อการมีบุตรของหญิงโสด และรักร่วมเพ?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ดร.ปาริชา สุวรรณบุบผ?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
5 ?? 44
2541
นางสาวสุคนธา วีระบุตร
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิส่วนบุคคล : ศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการถ่ายภาพอนาจา?และการเป็นโสเภณีโดยสมัครใจ
?ดรปกรณ?สิงห์สุริย?
ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
 
2541
พระมหาวรพล ผลคำ
A CRITICAL STUDY OF THE BUDDHIST ETHICAL RULES IN THE ISSAN FOLK TALES
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
 
2541
นางสาวปิยะพร สมใจวงษ์
AN ANALYTICAL STUDY OF ETHICS IN THE TOURIST GUIDE PROFESSIONAL IN THAILAND
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
 
2541
นางสาวปนัดดา บุญวิวัฒน์
ปัญหาจริยธรรมในธุรกิจขายตร?กรณีศึกษาทัศนะของผู้บริหารพนักงานขายและผู้บริโภค
?ดรปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ศรินทิหย?สถีรศิลปิน
ผศ.องอา?ปทะวานิช
 
2541
นายอติวิชญ?โลตุรัตน?
A CRITICAL STUDY OF HACKER ETHICS (การศึกษาเชิงวิพากษ์หลักจริยธรรมของนักเลงคอมพิวเตอร?
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
รศ.พิเชฎฐ?กาลามเกษตร?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
 
2541
นางสาวอิงอ?อนุวัฒนา
ทรรศนะเชิงจริยธรรมเรื่องการละเมิดสิทธิเด็ก กรณีศึกษาเด็กรับใช้ตามบ้านในกรุงเทพมหานค?
รศ.พิเชฎฐ?กาลามเกษตร?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
 
2541
???หญิง ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์
ศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญยาบัตร หลักสูตรผู้กำกับรุ่นที?43 : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงา?
รศ.สุภัทร ปัญญาทีป
???ดร.ลำดว?ศรีมณี
นภาจรี นำเบญจพล
จบแล้ว
2541
พระกฤตชยพงษ์ บุญอภั?
พุทธจริยศาสตร์กับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณพืชตัดต่อพันธุกรร?
ผศ.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
 
2541
???ธวัชชั?หนองแส?
การศึกษาวิธีการพัฒนาจริยธรรมสำหรับข้าราชการตำรวจ
?ดร.ศิริพร แย้มนิ?
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
จบแล้ว
     
2542
นางสาวเบญจวรรณ ดิษาภิรมย์
พุทธจริยศาสตร์กับการลงโทษนักเรีย?กรณีศึกษาทัศนะของพระภิกษ?คร?นักวิชาการทางการศึกษ?และนักเรีย?ในจังหวัดนครปฐ?
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
9 เม.? 45
2542
พระมหาสฤษฎ์พ?สุขกำเนิ?
AN ANALYSIS OF THE ETHICAL PRINCIPLES IN THE WRITINGS OF KING RAMA V (การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมจากบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
3 มิ.? 45
2542
นายสันติ กินร?
ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ กรณีศึกษาการรักษาโรคของหมอธรรม ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศร?จังหวัดกาฬสินธุ์
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
จบแล้ว
2542
นางสาวมยุเรศ ตนะวัฒนา
จริยธรรมนักจัดรายการวิทยุไทย (ETHICS OF THE THAI DISC JOCKEY)
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
จบแล้ว
2542
นางสาวดวงเด่?นุเรมรัมย์
BUDDHIST ETHICS AND A CONCEPT OF JUST WAR: A CASE STUDY OF SCHOLARS' VIEWS IN CONTEMPORARY THAI CONTEXT. (พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม: กรณีศึกษาทรรศนะของนักวิชาการในบริบทสังคมไทยร่วมสมั?
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
พลอากาศตรีวัชร?ฤทธาคน?
8 ?? 45
2542
พระปลัดอัมพร สมอาษา
การศึกษาเชิงจริยศาสตร์เกี่ยวกับความคิดเรื่องความเป็นคนดี กรณีศึกษาความคิดของกลุ่มคนต่างวัยในกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.สุมน?ตังคณะสิงห?
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
จบแล้ว
2542
พระมหาวัฒน?พึ่งชื่น
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจอิทัปปัจจยตา และเจตคติแบบฉันทะในพุทธจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
รศ.ดร.สมภา?พรมท?
จบแล้ว
2542
พระสุริยัญ ชูช่วย
การศึกษาเชิงจริยศาสตร์เรื่องการแสวงหาความสุขและคุณค่าชีวิต กรณีศึกษากลุ่มคนต่างวัยในกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
รศ.พิเชฏฐ?กาลามเกษตร?
12 มี.? 46
2542
นางฐิตินันท์ พลชั?
การศึกษาเชิงวิพากษ์เรื่องการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางใรนิเวศวิทยาเชิงลึ?
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
จบแล้ว
2542
นางสาวประภาพรร?แซ่หลี
การศึกษาประเด็นทางจริยศาสตร์ในการตรวจการติดเชื้อ เอ?ไอ วี ให้ผู้ป่วยทำการผ่าตั?ศึกษาเฉพาะทรรศนะบุคลากรทางการแพทย์แผนกผ่าตัดโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานค?
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
จบแล้ว
2542
นางอุทัยวรรณ ธีระพันธ์พงศ?
การศึกษาแนวความคิดทางจริยศาสตร์และประเด็นจริยธรรมทางการกีฬ?(A Study of Ethical Concepts and Ethical Issues in Sport)
รศ.สิวล?ศิริไล
?ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ดร.ประเสริฐไช?สุขสอา?
จบแล้ว
2542
นายชินวุฒิ จันโ?
การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมที่ปรากฏในจารึกที่องค์พระปฐมเจดีย?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
?ดร.ศิริพร แย้มนิ?
จบแล้ว
2542
พระมหาจำลอ?แก่นแก้ว
การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของเบญจศีลกับเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมสำหรับผู้ลาสิกขา กรณีศึกษาทัศนะของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร
รศ.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
จบแล้ว
2542
พระมหาบุญศักดิ?ภักด?
วิเคราห์หลักพุทธจริยธรรมในไตรภูมิพระร่วง
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.สุมน?ตังคณะสิงห?
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
จบแล้ว
2542
พระมหาสาคร ศรีด?
An Analysis of the Ethical Principles in the Folk Songs of Suphunburi : A Case Study of the E-saew Songs. (การศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในเพลงพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุร?: ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงอีแซ?
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.บูรณ?เกตุทัสส?
จบแล้ว
2542
พระมหาสมชา?เปรมมิตร
การศึกษาปฏิปาทาและจริยาวัตรของพระพรหมคุณาภรณ?กับพระวิสุทธิญาณเถรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รศ.สุภัทร ปัญญาทีป
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
จบแล้ว
2542
พระมหาภาสกรณ?โกต้?
THERAVADA BUDDHIST ETHICS AND THE ISSUE OF MEAT CONSUMPTION : A CRITICAL STUDY
?ดร.ปาริชา?สุวรรณบุบผ?
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
พระมหา ดร.เทีย?สิริฌาโณ
จบแล้ว
2542
???นิพนธ์ จันทร์ทอ?
การศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจผู้ผ่านการบวชในพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุร?(A CRITRICAL STUDY OF THE ETHICAL PRINCIPLE APPLICATION IN THE PERFORMANCE OF THE POLICE WHO ENTERED THE MONKHOOD IN BUDDHISM : A CASE STUDY OF THE POLICE IN THE RAJBURI PROVINCE)
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ศรินทิพย?สถีรศิลปิน
จบแล้ว
2542
นางสาวสมานใจ ขันทีท้า?
จริยธรรมอาสาสมัครในหน่วยกู้ภัย ศึกษากรณีมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
จบแล้ว
2542
นายวัฒกร เรืองจินดาวลัย
การศึกษาเชิงจริยศาสตร์เรื่องคุณธรรมที่จะช่วยให้สังคมเข้มแข็งก้าวหน้า ศึกษาทัศนะของนักคิดในสังคมไท?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
ผศ.ดร.ปกรณ?สิงห์สุริย?
ผศ.สุมน?ตังคณะสิงห?
จบแล้ว
2542
พระสมุห์ประทิพย์ สังข์สุข
ศึกษาคุณค่าชีวิตในสังคมไทยจากทรรศนะของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางสังคม
ผศ.สุมน?ตังคณะสิงห?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
?เอมอ?นิรัญราช
10 เม.? 46
2542
พระมหาจู่ล้อ?ชูเลื่อน
ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาด?
รศ.สิวล?ศิริไล
?กัญญารัตน์ ปั้นทอ?
?จินด?จันทร์แก้ว
20 ?? 46
2542
นายจักรพงศ?ชวภัควิทยา
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือกฎหมายตราสามดว?
ผศ.วารีญา ภวภูตานนท์?
ผศ.วริย?ชินวรรโณ
?ศรีสุรางค์ ฑุลทรัพย?
จบแล้ว
2542
นายวีระชัย ยศโสธร
หลักจริยธรรมนักการเมือ?: ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนคติของนักศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันราชภัฏจันทรเกษ?
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.ดร.วริย?ชินวรรโณ
รศ.พิเชฎฐ?กาลามเกษตร?
จบแล้ว
2542
นายโยธิน มาหา
การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมของสุชี?ปัญญานุภาพ ประเภทนวนิยายอิงหลักธรรม
รศ.ดร.สุภัทร ปัญญาทีป
ผศ.วิภาดา อังสุมาลิน
?ดร.สุนท??รังษ?
จบแล้ว
2542
นางสาวปิยะดา หล่อศิริ    
2542
นางสาวพัทธมนต์ อุณหชาติ    
2542
นางสาวสุวรรณ?ปิยะวงศ์    
2542
พระมหานิคร คำราพิ?    
2542
พระมหาสนิท มาลา    
2542
???ทรงศักดิ?แก้วพลายน้อย    
       
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 2:30 PM