ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 


***

 

 

เรื่องราวของพระพุทธเจ้านั้?คนส่วนใหญ่คิดว่ามีเพียงพระองค์เดีย?คือพระสมณะโคดม หรือโคตม?(เจ้าชายสิทธัตถ? แต่หากเราได้ศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วจะพบว่า ก่อนหน้านี้มีพระพุทธเจ้าถึ?๒๗ องค์ ที่ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อโปรดสัตว์โล?และพระสมณะโคดมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒๘ ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้?๒๘ พระองค์มีพระนามดังต่อไปนี้

? พระตัณหังก?
? พระเมธังกร
? พระสรณังกร
? พระทีปังกร
? พระโกณฑัญญ?
? พระมงค?
? พระสุม?
? พระเรวัต
? พระโสภิต
๑๐. พระอโนมทัสสี
๑๑. พระปทุ?
๑๒. พระนารถะ
๑๓. พระปทุมุตตระ
๑๔. พระสุเมธ
๑๕. พระสุชาต
๑๖. พระปิยทัสส?
๑๗. พระอัตถทัสสี
๑๘. พระธัมมทัสสี
๑๙. พระสิทธิธัตถ?
๒๐. พระติสสะ
๒๑. พระปุสสะ
๒๒. พระวัปัสสี
๒๓. พระสิข?
๒๔. พระเวสสภ?
๒๕. พระกกุสันธ?
๒๖. พระโกนาคมน?
๒๗. พระกัสสป
๒๘. พระโคตมะ
๒๙. พระศรีอริยเมตไตร?[ในปัจจุบัน “พระศรีอริยเมตไตรย?ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู?ซึ่งจะมาอุบัติบนโลกมนุษย์ภายหลังจากสิ้นยุคของพระพุทธเจ้าโคตมะแล้?(หลังปีพุทธศักราช ๕๐๐๐)]

ในสมัยโบราณจะกำหนดว่าเวลาในแต่ละกั?(ระยะเวลาอันนานเหลือเกิ? นั้น จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติมากน้อยต่างกันไ?ซึ่งถ้ากัปใดไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็เรียกกัปนั้นว่?“สูญกัป” และจะเรียกชื่อแต่ละกัปตามจำนวนพระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติขึ้นดังนี?

(? ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู??พระองค?เรียกว่า สารกัป
(? ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู??พระองค?เรียกว่า มัณฑกั?
(? ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู??พระองค?เรียกว่า วรกั?
(? ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู??พระองค?เรียกว่า สารมัณฑกัป
(? ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู??พระองค?เรียกว่า ภัทรกั?

ในโลกยุคปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่นี้ เรียกว่า “ภัทรกัป?แปลว่า “กัปเจริญ” ซึ่งในอดีตเมื่อนานมาแล้วมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในภัทรกัปพระนามว่?‘พระกกุสันธะ พระโกนาคมน?พระกัสสป' ซึ่งปัจจุบันมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า ‘พระโคตม? และในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีก ?พระองค?คื?‘พระศรีอริยเมตไตรย' ดังนั้?ในภัทรกัปจึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติทั้งสิ้??พระองค?และเมื่อสิ้นภัทรกั?หรือหลังยุคของพระศรีอริยเมตรไตรยก็จะเข้าสู่กัปอื่น และจะมีพระพุทธเจ้าองค์อื่น ?มาอุบัติต่อไ?หรืออาจจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัต?ก็เป็นได?ซึ่งเรียกว่า ‘สูญกั? ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 23 February, 2009 9:26 PM