ต้นกำเนิดราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า
 


***

 

 

ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าโอกกากรา?ครองราชสมบัติในพระนครแห่งหนึ่ง ทรงมีพระราชบุต??พระองค?พระราชบุตร??พระองค?โดยทั้??พระองค์นี้ล้วนประสูติจากพระมเหสีที่เป็นราชภคิน?(พี่สาว หรือน้องสา? ของพระองค์เอ?ครั้นพระมเหสีนั้นทิวงค?(ตา? แล้ว พระเจ้าโอกกากราชได้มีพระมเหสีใหม?ซึ่งพระมเหสีใหม่ได้ให้ประสูติพระราชบุตรหนึ่งพระองค?ดังนั้?พระเจ้าโอกกากราชทรงพระราชทานพระพรให้พระนางเจ้าเลือกสิ่งที่ต้องประสงค?พระนางเจ้าจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระโอรสของพระนา?แต่พระเจ้าโอกกากราชตรัสห้ามว่าไม่ได้ พระนางเจ้าก็ไม่ฟัง และยังกราบทูลอ้อนวอนว่าพระองค์ได้ลั่นพระวาจาแล้ว ถ้าไม่พระราชทานให้ ก็ถือว่าเสียสัตย?/p>

ในที่สุดพระเจ้าโอกกากราชจึงตรัสสั่งพระราชบุต??พระองค?ให้พาพระภคิน??พระองค?ไปสร้างพระนครอยู่ใหม?ซึ่งพระราชบุตร ?พระองค์นั้นก็กราบถวายบังคมลา แล้วพาพระภคินี ?พระองค?ไปสร้างพระนครในดงไม้สักก?ประเทศหิมพานต์ ซึ่งดงไม้สักกะแห่งนั้นเป็นที่อยู่ของกบิลดาบส จึงตั้งชื่อพระนครที่สร้างใหม่ให้สอดคล้องกับที่อยู่ของดาบสว่า “กรุงกบิลพัสดุ์” แล้วตั้งชื่อราชวงศ์ตามลักษณะของภูมิประเท?ที่ตั้งเมืองขึ้นในดงไม้สักกะว่?“ศากยะวงศ์?

และเพื่อเป็นการรักษาวรรณะกษัตริย์ของตนเอ?ไม่ให้ปะปนกับวรรณะอื่น พระราชบุตร และพระราชบุตรีจึงได้อภิเษกสมรสเป็นคู่กันเอ?เว้นแต่พระเชฏฐภคิน?(พี่สาว) ที่ไม่ทรงมีคู่ครอง

ต่อมามีชายผู้หนึ่ง ซึ่งป่วยเป็นโรคน่ารังเกียจ จึงถูกเนรเทศมาจากเมืองเดิม และได้มาอาศัยอยู่ในโพลงของต้นโกล?เมื่อได้รับประทานพืชผักผลไม้จึงหายป่วยจากโรคดังกล่าว และได้มาพบกับพระเชฏฐภคิน?และต่างก็ทราบว่าเป็นวรรณะกษัตริย์เหมือนกันจึงอภิเษกสมร?และตั้งเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่?“กรุงเทวทหะ” และตั้งเป็นราชวงศ์ว่?“โกลิยวงศ์?สืบต่อมา

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 23 February, 2009 9:26 PM