ภูมิหลังของชมพูทวี?/div>
 


***

 

 

ในสมัยโบรา?ประเทศอินเดี?ถูกเรียกว่?“ชมพูทวีป” โดยพลเมืองที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป มีอยู่ ?พวกด้วยกัน คื?/p>

? พวกมิลักขะ คื?ชนชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนถิ่นนั้นมาก่อน

? พวกอริยก?คื?ชนที่อพยพเข้ามาภายหลัง แล้วรุกไล่พวกมิลักขะซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมให้ถอยร่นลงมาทางใต้ จากนั้นพวกอริยกะจึงเข้าตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปแท?พวกอริยกะนี้ฉลาดกว่าพวกมิลักขะ ทำให้มีอำนาจมากกว่าพวกมิลักขะเจ้าของถิ่นเดิม จึงสามารถตั้งบ้านเมืองและปกครองได้ดีกว่า

จากความแตกต่างทางลักษณะของชาติพันธุ์ทำให้ชมพูทวีปถูกแบ่งออกเป็??ส่วนคื?

? มัชฌิมชนบท หรือมัธยมประเท?แปลว่า ประเทศกลาง หรืออาณาเขตที่เป็นส่วนกลาง

? ปัจจันตชนบ?หรือปัจจันตประเท?แปลว่า ประเทศปลายแด?หรืออาณาเขตที่เป็นส่วนรอบนอก ปัจจุบันได้แก่ ประเทศอินเดี?ปากีสถาน และเนปาล

สาเหตุที่เรียกว่?‘มัชฌิมชนบ? แล?‘ปัจจันตชนบท' นั้น มีผู้สันนิษฐานว่?พวกอริยกะที่มาตั้งถิ่นฐานในชมพูทวี?คงจะเรียกอาณาเขตที่ตนเข้าตั้งบ้านเมือง และเป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองว่า ‘มัชฌิมชนบ? และเรียกชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยู่นอกอาณาเขตของตนว่?‘ปัจจันตชนบท'

พลเมืองในชมพูทวีปนั้?ได้จัดระดับของความเป็นอยู่เอาไว้ ?จำพวกด้วยกัน โดยพลเมืองแต่ละคนจะถูกจัดให้อยู่ในแต่ละชั้นวรรณะ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้เรียกว่?“วรรณะ ๔” ประกอบด้วย

? กษัตริย์ คื?ชนชั้นปกครอง นักร?

? พราหมณ?คื?ชนชั้นผู้ศึกษาคัมภีร์ไตรเพ?นักสอน นักบวช

? แพศย?คื?ชนชั้นกรรมาชีพ พวกพ่อค้?หรือพวกกสิกรรม

? ศูทร คื?ชนชั้นใช้แรงงานชั้นต่ำ พวกคนรับใช?

นอกจากวรรณะทั้??นี้แล้?ยังมีอีกคนอีกจำพวกหนึ่?ซึ่งถือว่าเป็น ชนชั้นที่ต่ำที่สุด ซึ่งคนในสังคมถือว่าคนเลว และเป็นที่ดูหมิ่นของคนมีชาติสกุล ซึ่งคนจำพวกนี้คื?“จัณฑาล” พวกจัณฑาลนั้?เกิดจากมารดาบิดาที่ต่างวรรณะกั?กล่าวคือ เมื่อคนวรรณะหนึ่?สมสู่กับคนวรรณะอื่นที่ต่างไปจากพวกของต?เช่น พวกพราหมณ์ได้กับศูทร แล้วเกิดมีบุตรออกม?ก็จัดเป็นพวก “จัณฑาล” ดังนั้?จะเห็น

 
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 23 February, 2009 9:26 PM