พุทธประวัต?: บรรณานุกรม
 


***

กรมการศาสน? (๒๕๒๕). พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที??๔๕ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.

เจือ สตะเวทิน. (๒๕๒๗). วรรณคดีพุทธศาสนา เล่ม ?. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภ?

เทพเวท? พร?(ประยุทธ์ ปยุตฺโ?. (๒๕๓๕). พจนานุกรมพุทธศาสตร?. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ธรรมปิฎก, พร?(??ปยุตฺโ?. (๒๕๔๓). พจนานุกรมพุทธศาสตร?ฉบับประมวลธรรม . (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พุทธทาสภิกขุ. (๒๕๔๕? พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ . (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้?

พุทธศิลป?โดยเฉลิมชั?โฆษิตพิพัฒน์. (2001). Buddhistic Painting [Online]. สาระสังเขปจา? http://www.chalermchai.com/ [๑๐ กรกฎาค?๒๕๔๖].

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (๒๕๓๗). พระสูต?และอรรถกถา, แป?. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ. (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม-ราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในโอกาสคร?๒๐?ปี แห่งพระราชวงศ์จักร?กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕).

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๓๙). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถา?. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน?จำกั?

โรงเรียนการศาสนาและศีลธรรมทหารบก. (๒๕๒๑). วิชาการศาสนาและศีลธรรม . (พิมพ์ครั้งที?๑๓). กรุงเทพฯ.

เลขาธิการนายกรัฐมนตร? สำนั? สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาต? (๒๕๓๙). คำถา?คำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสน?เล่ม ??. กรุงเทพฯ.

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหา? (No Date). วันสำคัญทางพระพุทธศาสน?[Online]. สาระสังเขปจา? http://www.wattrimit.com/dhumma/onesumkun1.htm [๑๐ กรกฎาค?๒๕๔๖].

หอมรดกไท? (No Date). The Buddha [Online]. สาระสังเขปจา? http://www.heritage.thaigov.net/religion/bio/ [๑๐ กรกฎาค?๒๕๔๖].

สุชี?ปุญญานุภาพ. (๒๕๓๙). พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาช?. (พิมพ์ครั้งที?๑๖). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 9:39 PM