คำนำ : พุทธประวัต?/div>
 


***

การศึกษาศาสนาใ??ในโลกนี้ เบื้องต้นผู้เรียนจำเป็นต้องทราบประวัติความเป็นมาของพระศาสดาในศาสนานั้น ?ทั้งนี้เพราะวีถีการดำเนินชีวิตของพระศาสดาในแต่ละช่วงชีวิ?จะเป็นตัวบ่มเพาะความคิดและปัญญาของพระศาสดา ที่นำไปสู่การแสวงหาสัจธรรมของชีวิต แล้วนำสัจธรรมที่ค้นพบเหล่านั้นมาเผยแผ่สู่มนุษยชาติ

“พระพุทธศาสนา” นับว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ทรงปรารถนาให้มวลมนุษย์ก้าวข้ามสังสารวัฏ หรือการเกิ?แก?เจ็บ และตาย แล้วมุ่งเข้าสู่พระนิพพาน แต่อย่างไรก็ตา?ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงตรัสรู้สัจธรรมอันประเสริฐได?พระองค์ทรงฝ่าฟันกับอุปสรรคนานาประการ และทรงค้นพบวิธีการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาต่า??ได้อย่างแยบคาย อันเป็นที่มาของหลักธรรมคำสอนต่าง ?ในพระพุทธศาสนา

ดังนั้?การศึกษา “พุทธประวัติ?จะทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพา?และหลักในการดำเนินชีวิตที่น่าสนใ?ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุ?

© ดวงเด่?นุเรมรัมย์.
๑๘ กรกฎาค?๒๖๔๖

 
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 9:24 PM