MQ มาตรวัดคุณธรรมในใจคน
 
 


***

เราทราบดีอยู่แล้วว่า IQ คื?Intelligence Quotient หรือระดับสติปัญญาด้านความรู้ความสามารถ ส่วน EQ หรือ Emotional Quotient คื?ระดับความฉลาดด้านอารมณ?ซึ่งหมายถึงเรื่องบุคลิกภาพและการควบคุมตนเอ?เป็นส่วนใหญ่ สำหรับ MQ ที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ ย่อมาจาก Moral Quotient หมายถึงระดับความคิดด้านศีลธรรมหรือระดับของศีลธรรมในใจค?นั่นเอ?บางคนเข้าใจว่า EQ กั?MQ นั้นคือสิ่งเดียวกันแต่จิตแพทย์ จา??ฮาร์วา?ท่านหนึ่?คื?ดร.โรเบิร์ต โคลส?ได้กล่าวถึ?MQ ไว้ในหนังสือของเขา โดยแยกเอาระดับความคิดด้านศีลธรรมนี้ออกมาจา?EQ

 

IQ, EQ แล?MQ สัมพันธ์กันอย่างไร

นักจิตวิทยาค้นพบว่าพัฒนาการด้านต่า??ของเด็?ไม่ว่าจะเป็นความฉลาด อารมณ์ สังค?ศีลธรร?มิติสัมพันธ์ คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตร?การเคลื่อนไห?ฯล?ต่างก็ค่อนข้างเป็นอิสระต่อกั?หมายความว่?เด็กอาจจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแต่อาจจะไม่เก่งในด้านอื่นก็ได้ พัฒนาการในด้านต่าง ?ไม่จำเป็นต้องมีระดับเท่ากั?เช่น เด็กอาจจะเฉลียวฉลา?แต่พัฒนาการทางอารมณ์ต่ำและนิสัยไม่ดี หรือ ฉลาดอารมณ์ดี แต?คุณธรรมต่ำก็ได?หลายคนอาจจะประหลาดใจว่?อารมณ์ดี สังคมด?แต่คุณธรรมต่ำเป็นอย่างไร นิยามคำว่า คุณธรรมในที่นี้หมายถึง ระดับความเห็นแก่ตั?สรุป IQ EQ แล?MQ มีเส้นทางการพัฒนาต่างกัน
ดร.โรเบิร์ต โคลส?กล่าวต่อไปว่?MQ นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้น?ขณะที่บุคคลเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว เหมือนดังคำโบราณของไทยที่ว่า "สันดอนนั้นขุดได้ แต่สันดานนั้นขุดไม่ได้"

การที่บุคคลคนหนึ่งจะมี MQ ระดับด?ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเด็กจึงจะได้ผ?อาศัยปัจจั??อย่างด้วยกันคื?
          ? การสอนศีลธรรมโดยตรงให้กับเด็?
          ? การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่ให้กับเด็ก
          ? ความรักและวินั?

สรุปว่?MQ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกมาแต่เด็?ถ้าได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาแต่ยังเป็นเด็?บุคคลก็สามารถพัฒนาพื้นฐา?MQ ของตนขึ้นมาในระดับหนึ่?(มากน้อยแล้วแต่การปลูกฝัง) แล?MQ นี้ก็จะฝังลึกลงไปในจิตให้สำนึกของบุคคลผู้นั้?และจะรอเวลาที่ได้รับการกระตุ้นอีกครั้ง โดยการอบรมสั่งสอ?การฟังธรรม และวิธีอื่??แต่ถ้าบุคคลไม่มี MQ อยู่ในจิตสำนึกดั้งเดิมแล้ว ไม่ว่าโตขึ้นจะได้รับการกระตุ้นอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้บุคคลผู้นั้นกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้มากนัก
นี่คือเหตุผล ที่ว่าทำไมเราจึงมี ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมรุ่นร่วมชั้นเดียวกัน ที่มีระดับคุณธรร?จริยธรรมไม่เท่ากัน ทั้ง ?ที่เรียนจบออกมาจากสถาบันเดียวกันแท??

 

การจำแนกคนโดยพิจารณา IQ EQ แล?MQ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลประเภทต่าง ?ที่แบ่งตามระดับของลักษณะทั้ง 3 ด้าน คื?IQ/EQ/MQ ซึ่งจะแบ่งได?8 ประเภท ดังนี้

แบบที่ 1         IQ/EQ/MQ
                    สู?สู?สู?

                    ดีเลิศ ยกตัวอย่าง นายอานันท์ ปัญยารชุ?


แบบที่ 2         IQ/EQ/MQ
                    สู?สู?ต่?

                    ฉลาดความรู้ดีแต่ขี้โกง ฉลาดแกมโกง อารมณ์ดี เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่คำนึงถึงศีลธรรม เช่น ผู้ร้ายใส่สู?โจรการเมือ?ปล้นชาติปล้นแผ่นดินแล้วยังยิ้มหน้าตาเฉ?


แบบที่ 3         IQ/EQ/MQ
                    สู?ต่?สู?

                    มีความรู้ด?แต่อารมณ์อ่อนไหว ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ โกรธง่าย อ่อนไห?แต่เป็นคนซื่อตรงไม่คดโกง ไม่ทำร้ายใคร เข้าตำราปากร้า?ใจดี


แบบที่ 4         IQ/EQ/MQ
                    ต่?สู?สู?

                    ชาวบ้านทั่วไ?ชาวชนบ?มีความรู้น้อ?แต่ก็สุขุม ควบคุมอารมณ์ได?ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม


แบบที่ 5         IQ/EQ/MQ
                    ต่?ต่?สู?

                    เป็นคนมีความรู้น้อ?ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ขี้โมโ?แต่ก็เป็นคนซื่อตรงไม่คดโกง ปากร้ายใจด?


แบบที่ 6         IQ/EQ/MQ
                    ต่?สู?ต่?

                    หายากหน่อยแต่ก็พอม?ยกตัวอย่างได้ยาก ลักษณะเป็นคนที่สติปัญญาค่อนข้างต่ำ เรียนไม่เก่ง คิดไม่ค่อยทันชาวบ้าน มีนิสัยเป็นคนใจเย็?แต่อาจจะทำอะไรโดยขาดเหตุผล และไม่ค่อยใช้ความคิดจึงทำผิดศีลธรรมได้ง่าย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย หรืออาจจะเป็นคนปัญญาอ่อน ที่ทำอะไรผิดเพราะขาดความยั้งคิ?

แบบที่ 7         IQ/EQ/MQ
                    สู?ต่?ต่?

                    มีความรู้ด?ฉลาด แต่ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได?ทั้งยังไม่คำนึงถึงศีลธรร?เป็นตัวโกงในอุดมคติของลิเกไท?จอมวางแผ?ชั่วร้าย

แบบที่ 8         IQ/EQ/MQ
                    ต่?ต่?ต่?

                    แบบนี้คงจะหายา?เพราะไม่มีส่วนดีเล?ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู?การควบคุมอารมณ?แล?ระดับจริยธรรมในใ?อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตหรือเป็นโรคจิ?

***

ที่ม?: http://www.rtaf.mi.th/ihe/

 
 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 4:52 PM