ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
 


เรียงเรียง : ดวงเด่?นุเรมรัมย์


***

ความหมายของจริยธรร?/u>

คำว่?“จริยธรรม” แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่งคำว่?จริย หมายถึ?ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคำว่?ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความด? หลักคำสอนของศาสน? หลักปฏิบัต?เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันเป็น "จริยธรรม" จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่?“หลักแห่งความประพฤติ?หรือ “แนวทางของการประพฤติ?

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถา??? ๒๕๓๕ ให้คำนิยามว่?"จริยธรรม" คื?ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรร? กฎศีลธรร?

โดยทั่วไปจริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสน?ทั้งนี้เพราะคำสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม ดังคำกล่าวขอ????คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ว่า “จริยธรรมของสังคมไทยขึ้นอยู่กับระบบศีลธรรมของพุทธศาสนา ศาสนาพุทธกำหนดหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำไว้อย่างไร นั่นหมายความว่?ได้กำหนดหลักจริยธรรมไว้ให้ปฏิบัติอย่างนั้น?แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จริยธรรมอิงอยู่กับหลักคำสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณ?โดยนัยนี?บางคนเรียกหลักแห่งความประพฤติอันเนื่องมาจากคำสอนทางศาสนาว่?"ศีลธรร? และเรียกหลักแห่งความประพฤติอันพัฒนามาจากแหล่งอื่??ว่?"จริยธรรม"

จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรร?แต่จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีลธรร?เพราะศีลธรรมเป็นหลักคำสอนทางศาสนาที่ว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึ?หลักแห่งความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักคำสอนของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี

อีกทั้งจริยธรรมมิใช่กฎหมาย ทั้งนี้เพราะกฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนทำตาม และมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝื?ดังนั้?สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโท?ในขณะที่จริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนั้นคนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใ?แต่อย่างไรก็ตา?กฎหมายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในฐานะเป็นแรงหนุนจากภายนอกเพื่อให้คนมีจริยธรร?

จากนิยามที่ยกมานั้?สามารถประมวลสรุปความได้ว่า จริยธรรม คื?แนวทางขอ?การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรว?

กล่าวโดยสรุป จริยธรรมก็คื?สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ โดยธรรมชาต?ซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลักการทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม นอกจากนี?จริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการติดสินใจเลือกความประพฤต?การกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้ว?

ลักษณะการปฏิบัติและลักษณะความคิดที่จัดเป็นคุณธรรมนั้นมีสภาพเป็นอยู่มากมา?จึงได้มีการจัดกลุ่มคุณธรรมหลักขึ้น เพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจลักษณะคุณธรรมในระดับต่า??ดังลักษณะคุณธรรมที่ได้รวบรวมมาจากผ?การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมไท?ในส่วนของนโยบายและการพัฒนาเด็กระยะยาวด้านจริยธรร?จากแนวคิดของสาโร?บัวศรี และพระราชวรมุน?ดังต่อไปนี?

? การรักความจริง การไม่พูดปดและไม่ฉ้อฉล การรักษาคำมั่นสัญญ?
? การไม่เบียดเบียนกั?การรักษาสิทธิและความชอบธรรมของผู้อื่?
? ความละอายใจต่อการกระทำความผิดหรือความชั่วใ??
? ความรู้จักพอ ความไม่โลภ ไม่หลง และการจัดการชีวิตตนโดยสันโดษ
? การรู้จักบังคับใจตนเอง
? ความรับผิดชอบต่อสังค?
? ความเสมอภา?
? ความเสียสล?
? ความซื่อสัตย?
๑๐. ความกล้า
๑๑. การมีแนวความคิดกว้าง
๑๒. ความสามัคค?
๑๓. ความเข้าใจในศาสน?และการใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
๑๔. ความมีเมตต?กรุณ?และการให้อภั?
๑๕. ความพากเพียรและอดท?
๑๖. การรู้จักค่าของการทำงา?
๑๗. การรู้จักค่าของทรัพยาก?
๑๘. ความมีสติสัมปชัญญะ
๑๙. การรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขปัญห?
๒๐. การมีสัมมาอาชีวะ
๒๑. การมีคาวรธรร?
๒๒. การมีสามัคคีธรรม
๒๓. การมีปัญญาธรรม
๒๔. ความไม่ประมา?
๒๕. ความกตัญญูกตเวที
๒๖. การรักษาระเบียบวินัย
๒๗. การประหยัด
๒๘. ความยุติธรรม
๒๙. การมีมรร??ซึ่งจัดเป็??สา?คื?ศี?สมาธ?และปัญญา

ในข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่?การจัดลักษณะคุณธรรมที่กล่าวมานั้นมีบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกั?ดังนั้นจะได้จัดกลุ่มคุณธรรมหลักเป็?๑๙ กลุ่?คื?

? ความมีเหตุผล (rationality)
? ความซื่อสัตย์สุจริ?(honesty)
? ความอุตสาห?หรือการมีความตั้งใจอันแน่วแน?(resolution)
? ความเมตตากรุณา (compassion)
? ความเสียสล?(devotion)
? ความสามัคค?(cooperation)
? ความรับผิดชอ?(responsibility)
? ความกตัญญูกตเวที (gratitude)
? ความประหยั?(moderation)
๑๐. ความรู้จักพอ (satisfaction)
๑๑. ความมีสติสัมปชัญญะ (awareness)
๑๒. ความมีระเบียบวินัย (discipline)
๑๓. ความยุติธรรม (fairness)
๑๔. ความอดทนอดกลั้?(endurance)
๑๕. ความเคารพนับถือผู้อื่น (consideration)
๑๖. ความไม่เห็นแก่ตั?(selflessness)
๑๗. ความถ่อมตั?(modesty)
๑๘. ความกล้าทางคุณธรรม (courage)
๑๙. ความเคารพตนเอง (self-respect)

 

คำจำกัดควา?ความหมายและตัวอย่างพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม

? ความมีเหตุผล
นิยา?ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงา?มีความยับยั้งชั่งใ?ไม่ผูกพันตนเองกับอารมณ์และความยึดมั่นส่วนตัวความสามารถในการหาสาเหตุของสิ่งต่าง ?ได้โดยการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรองปัญหาต่า??ว่ามีต้นตอมามาจากสิ่งใ?รวมไปถึงการพิจารณาว่าถ้าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อตนเอ?และคนรอบข้างอย่างไรบ้า?

ตัวอย่าง
?ใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
- ศรัทธาต่อการเข้าให้ถึงความจริงของเรื่องต่า??
- ไม่ลุ่มหลงเพราะเชื่องมงา?
- ไม่ยึดตนเองหรือบุคคลเป็นใหญ่
- ไม่สรุปอย่างง่าย ?โดยไม่ใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ
- รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาละเทศะ

? ความซื่อสัตย์สุจริ?
นิยา?การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะส?และตรงต่อความเป็นจริ?ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงม?ทั้งกา?วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น รวมตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและคำมั่นสัญญ?ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจในสิ่งที่ถูกที่คว?ถูกต้องตามทำนองคลองธรร?รวมไปถึงการไม่คิดคดทรย?ไม่คดโกงและไม่หลอกลว?นอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึ?การรักษาคำพูดหรือคำมั่นสัญญา และการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอ?และด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะดำเนินไปด้วยความตั้งใจจริงเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่ว?ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและสังค?

ตัวอย่าง
- ซื่อตรงต่อเวลา งา?การนัดหมาย คำมั่นสัญญ?ระเบียบประเพณี กฎหมาย
- ไม่พูดปด ฉ้อฉ?สับปลั?กลับกลอก ไม่คดโกง
- ไม่ให้ร้ายผู้อื่?
- กล้าที่จะรับความจริง
- ประกอบสัมมาชีพ

? ความอุตสาห?
นิยา? ความพยายามอย่างเข้มแข็?เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จลุล่วง ความมีมานะพยายามในการประกอบการงานที่สุจริตด้วยความขยันขันแข็?อดทน เอาใจใส่อยู่เป็นนิจและเสมอต้นเสมอปลา?โดยใช้สติปัญญาเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลสำเร็จและได้รับผลดีสูงสุด (สรุปการทำงานด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรร?

ตัวอย่าง
?มานะอดทน
- บากบั่?พยายาม ไม่ท้อถอ?
- ขยัน
- ไม่ละเลยหรือทอดทิ้งธุระการงานทั้งของตนเองและทั้งที่ได้รั?มอบหมายให้ปฏิบัต?
- พยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรค

? ความเมตตากรุณา
นิยา? เมตต?คื?ความรักใคร?ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณ?คื?ความสงสา?คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข?ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือโดยการกระทำ หรือวาจา รวมถึงการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นด้ว?

ตัวอย่าง
- ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
- มีอาการทางกา?วาจา ที่แสดงต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ นุ่มนว?
- ช่วยปลอบใจผู้ที่ได้รับความลำบา?
- ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุก?
?- แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขและความสำเร็?
- ไม่ข่มขู?ดูหมิ่?เสียดส?พูดจาด้วยความเกรี้ยวโกรธเคียดแค้?

? ความเสียสล?
นิยา? การละความเห็นแก่ตั?การให้ปันแก่ผู้ที่ควรได้รั?ด้วยกำลังกาย กำลังทรัพย?กำลังสติปัญญ?รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอ?ความมีจิตใจกว้างขวาง ช่วยเหลือเกื้อกู?การสละความสุขสบายหรือผลประโยชน์ของตนเอ?อันเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยที่ตนเองมิได้หวังผลตอบแทนความมีจิตใจกว้างขวา?ช่วยเหลือเกื้อกู?การสละความสุขสบายหรือผลประโยชน์ของตนเอ?อันเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นโดยที่ตนเองมิได้หวังผลตอบแท?

ตัวอย่าง
- บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
- ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
- สล?แบ่งปั?ทรัพย์ เครื่องอุปโภ?แก่ผู้ที่สมควรได้รับ
- ช่วยแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงม?
- ช่วยเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่ผู้อื่นตามกำลังสติปัญญ?

? ความสามัคค?
นิยา?ความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกั?การร่วมมือกันทำกิจการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีความพร้อมเพรีย?หรือความปรองดองกัน

ตัวอย่าง
- รักหมู่คณะ มีใจหวังดี
- มองคนอื่นในแง่ดีเสมอ
- เข้ามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจการของส่วนรวม
- เป็นผู้ประสานความสามัคคีในหมู่คณ?
- ปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได?

? ความรับผิดชอ?
นิยา?ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผูกพันและละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทำในการปฏิบัติหน้าที?เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น การมีความสำนึกและการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตั?ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจทางสังคมโดยจะต้องกระทำจนบรรลุผลสำเร็จ ไม่หลีกเลี่ยงภาระดังกล่า?และยอมรับผลในการกระทำของตน

ตัวอย่าง
- ให้ความสามารถอย่างเต็มที?
- ยอมรับผลการกระทำของต?
- รู้หน้าที่ และกระทำหน้าที่เป็นอย่างดี
- เอาใจในการทำงา?


? ความกตัญญูกตเวที
นิยา?ความกตัญญู หมายถึ?ความรู้สึกนึกในการอุปการะคุณ หรือ บุญคุณที่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นมีต่อตนเอง กตเทวี หมายถึ?การแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ ความกตัญญูกตเวที หมายถึ?การรู้บุญคุณและตอบแทนคุณต่อคนอื่นและสิ่งอื่นที่มีบุญคุ?

ตัวอย่าง
- แสดงความเคารพนับถื?ยกย่องเชิดชู ผู้มีพระคุ?
- ไม่ละทิ้งผู้มีพระคุณในคราวที่ผู้มีพระคุณเดือดร้อนลำบาก
- ไม่ประพฤติเหี้ยมโหดต่อสัตว์ที่มีบุญคุณ
- รักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ


? ความประหยั?
นิยา?การใช้สิ่งทั้งหลายอย่างพอเหมาะพอควรเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดการรู้จักใช?รู้จักออมทรัพย์สิน เวลา ทรัพยากรทั้งส่วนตนและสังคมตามความจำเป็นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งการรู้จักดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ส่วนตนและสังคม

ตัวอย่าง
- รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เหมาะกับสถานการณ?
- ใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็น สมควรแก่อัตภาพ
- รู้จักใช้ประโยชน์จากของเก่?
- รู้จักทำของใช้เอ?
- ใช้และถนอมของใช้ และทรัพย์สินให้คงคุณค่?และประโยชน?


๑๐. ความรู้จักพอ
นิยา?/span> การไม่โล?ไม่หลง และการจัดการชีวิตของตนโดยสันโดษการพึงพอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู?และรู้จักดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ของตนเอ?การมีความระลึกและรู้สึกตัวอยู่เสมอ อันจะมีผลให้สามารถควบคุมตนเองให้พ้นจากการเป็นทาสของกิเลส

ตัวอย่าง
- พอใจสิ่งที่ตนเองมีอยู่
- รู้จักข่มความโลภ ความหลงผิด

๑๑. ความมีสติสัมปชัญญะ
นิยา?/span> การควบคุมตนเองให้มีความพร้อม มีสภาพตื่นตั?ฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผั?ในการตัดสินใ?และในการพฤติตนอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการสำรวมรอบคอบและระมัดระวั?

ตัวอย่าง
- รู้ตัวตลอดเวลาว่าตนเองกำลังคิดและทำอะไ?
- ตระหนักในข้อดีข้อเสียของพฤติกรรมของต?
- มีความฉับไวในการรับรู้สิ่งภายนอก
- เมื่อประสบปัญหาข้อยุ่งยา?ก็จะสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดของตนให้มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหา
- ยับยั้งการแสดงพฤติกรรมของตนได้ทั?ก่อนที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- ควบคุมตนเองไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ระลึกตั้งมั่นในความถูกต้องดีงามอยู่เสม?


๑๒. ความมีระเบียบวินัย
นิยา?/span> การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยา มารยาท ข้อบังคั?ข้อตกล?กฎหมาย และศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกล?ข้อบังคั?ระเบียบแบบแผ?และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาต?

ตัวอย่าง
- ควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้อยู่ในกรอบและระเบียบที่ดีงา?
- ควบคมและปรับปรุงกิริยาให้งดงาม เป็นระเบีย?สุภาพเหมาะกั?บุคค?โอกา?เวลา และสถานที่
- รักษาร่างกาย เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อ?
- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที?และปฏิบัติตามก?และข้อบังคับของสถานที่นั้น ?


๑๓. ความยุติธรรม
นิยา?/span> การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตร?สอดคล้องกับความเป็นจริ?และเหตุผลความเที่ยงธรร?ความชอบธรร?และความชอบด้วยเหตุผล

ตัวอย่าง
- ไม่เห็นผิดเป็นชอ?
- ไม่ลำเอียงเพราะความพอรักใคร่ โกธร เกลียด กลัว หล?


๑๔. ความอดทนอดกลั้?
นิยา?/span> ความอดทน คือการกระทำทุกอย่างด้วยความตั้งใ?สม่ำเสมอเป็นระยะเวลานา?โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปว?ความอดกลั้?คื?การรู้จักข่มใจในเวลาที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่เย้ายวนทุกรูปแบ?อันจะทำให้ไม่เกิดความเสียหายหรือถลำลึกลงไปในความชั่วร้าย หรือความทุจริตทั้งปว?ความเข้มแข็ง ความบึกบึน ความหนักแน่นของจิตใจที่สามารถยืนหยัดต่อสู้การกระทบกระทั้งของสภาพการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่แสดงอาการหวั่นไหวใ??

ตัวอย่าง
- ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย หรือทุรนทุรายต่อความเจ็บป่วย หรือต่?ความลำบา?ตรากตร?
- อดทนต่อความยากลำบา?ต่อคำเย้ยหยั?คำดูหมิ่?และคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นโดยไม่แสดงปฏิบัติโต้ตอบใด ?
- มีจิตใจเข้มแข็?ไม่ท้อแท?ไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพการณ์หรือเหตุการณ์ใด ?


๑๕. ความเคารพนับถือผู้อื่น
นิยา?/span> การแสดงออกซึ่งกา?วาจา ใจ อันสุภาพอ่อนโย?การรู้จักสำรวม รู้จักการให้เกียรติผู้อื่นและให้เกียรติสิ่งที่ควรเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ?การเคารพในการแสดงออกทางความคิด คำพูดและการกระทำของผู้อื่น อันจะทำให้ตนเองมีใจที่เปิดกว้า?ไม่หมกมุ่นอยู่แต่ความติดของตนเอง เพราะในบางครั้งการที่ยึดติดอยู่เฉพาะแต่ความคิดของตนอย่างเดียวนั้นอาจจะผิดพลา?หรือมองปัญหาได้ไม่ทั่วถึ?

ตัวอย่าง
- แสดงความสุภาพอ่อนโยน
- แสดงอากัปกิริยาสำรวมและสงบเสงี่ย?
- ยอมรับฟังคำแนะนำของผู้อื่นด้วยกิริยาอันสำรวม


๑๖. ความไม่เห็นแก่ตั?
นิยา?/span> การกระทำที่ไม่หวังประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรว?

ตัวอย่าง
- ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรว?
- ไม่ยึดถือเอาสาธารณสมบัติมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว


๑๗. ความถ่อมตั?
นิยา?/span> การวางตนอย่างเหมาะสม ไม่แสดงตนเหนือผู้อื่?

ตัวอย่าง
- ไม่คุยโวโอ้อวด
- ไม่เย่อหยิ่ง


๑๘. ความกล้าทางคุณธรรม
นิยา?/span> การแสดงความกล้าในการคิ?และกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมความกล้าหาญที่จะคิด พู?และทำในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้องทางจริยธรรมโดยไม่คำนึงว่าหากตนปฏิบัติตามสิ่งนั้นแล้วตนเองจะได้รับประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์อะไรบ้าง หากแต่กระทำไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อ?และจะไม่กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่ามันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์มากมายมหาศาลก็ตาม

ตัวอย่าง
- กล้าพูดความจริ?
- กล้าเสียสล?
๑๙.ความเคารพตนเอง
นิยา?/span> การรู้รับและเชื่อมั่นในความรู้และขอบเขตความสามารถของตนการปฏิบัติตามความตั้งใ?หรือปณิธานของตนเองอย่างแน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน?และเป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าถูกทำนองคลองธรรมการมีความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะกระทำการใ??ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอ?สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยราบรื่น ไม่เดือดร้อน สามารถหาปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพมาได้ด้วยความสามารถของตนเอง ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นต้องคอยอุปถัมภ์สงเคราะห?

ตัวอย่าง
- รักศักดิ์ศรีของต?
- ไม่โกหกตนเองว่าตนเองเก่งเกินตั?
- ยอมรับขอบเขตความสามารถในการทำงานของต?


บรรณานุกรม

กรมการศาสน? (๒๕๒๕). พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที??๔๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนากับปรัชญา, พิมพ์ครั้งที??(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๘๓.

เทพเวท? พร?(ประยุทธ์ ปยุตฺโ?. (๒๕๓๕). พจนานุกรมพุทธศาสตร์์. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.ธรรมปิฎก.

ธรรมปิฎก, พร?(??ปยุตฺโ?. (๒๕๔๑). พุทธธรรม. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

________. (๒๕๔๓). พจนานุกรมพุทธศาสตร?ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๓๙). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถา?/u>. (พิมพ์ครั้งที??. กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน?จำกั?

สุชี?ปุญญานุภาพ. (๒๕๓๙). พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาช?/u>. (พิมพ์ครั้งที?๑๖). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 4:23 PM