คนเทียมมิตรและมิตรมีใจดี
 


เรียบเรียง ธรรมวาที.


***

คนเทียมมิตรและมิตรมีใจดี

 

คนเทียมมิต?/u>

คน ?จำพวกเหล่านี?คื?คนนำสิ่งของของเพื่อนไปถ่ายเดีย?(คนปอกลอก) ?คนดีแต่พูด ?คนหัวประจบ ?คนชักชวนในทางฉิบหา??พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร  

? คนปอกลอก            คนปอกลอก พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??คื?
??เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดีย?
??เสียให้น้อ?คิดเอาให้ได้มา?
??ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภั?
??คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว คนปอกลอก พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร โดยสถา??เหล่านี้แล  

? คนดีแต่พูด           คนดีแต่พูด พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??คื?
??เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรั?
??อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศรั?
??สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
??เมื่อกิจเกิดขึ้น แสดงความขัดข้อ?ออกปากพึ่งมิได?คนดีแต่พูด พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??เหล่านี้แล  

? คนหัวประจบ           คนหัวประจบ พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??คื?
??ตามใจเพื่อนให้ทำความชั่ว (จะทำชั่วก็คล้อยตาม)
??ตามใจเพื่อนให้ทำความดี (จะทำดีก็คล้อยตาม)
??ต่อหน้าสรรเสริ?
??ลับหลังนินทา คนหัวประจบ พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??เหล่านี้แล    

? คนชักชวนในทางฉิบหา?           คนชักชวนในทางฉิบหา?พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??คื?
??ชักชวนให้ดื่มน้ำเม?คื?สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
??ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่าง ?ในเวลากลางคื?
??ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรส?
??ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คนชักชวนในทางฉิบหา?พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถา??เหล่านี้แล

ข้อคิดเตือนใ?บัณฑิตรู้แจ้งมิต??จำพวกเหล่านี?คื?มิตรปอกลอก ?มิตรดีแต่พูด ?มิตรหัวประจบ ?มิตรชักชวนในทางฉิบหา??ว่าไม่ใช่มิตรแท้ ดังนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไก?เหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้น  

 

มิตรมีใจดี            มิตร ?จำพวกเหล่านี?คื?มิตรมีอุปการ??มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ?มิตรแนะประโยชน??มิตรมีความรักใคร??พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี (เป็นมิตรแท?  

? มิตรมีอุปการ?มิตรมีอุปการ?พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?คื?
??รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
??รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้?
??เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได?
??เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้?เพิ่มทรัพย์ให้สองเท่?(เมื่อมีธุร?ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที?ออกปาก) มิตรมีอุปการ?พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?เหล่านี้แล  

? มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?คื?
??บอกความลับของตนแก่เพื่อน
??ปิดความลับของเพื่อ?
??ไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย
??แม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได?มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?เหล่านี้แล      

? มิตรแนะประโยชน?มิตรแนะประโยชน?พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?คื?
??ห้ามจากความชั่?
??ให้ตั้งอยู่ในความด?
??ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
??บอกทางสวรรค์ให?มิตรแนะประโยชน?พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?เหล่านี้แล  

? มิตรมีความรักใคร?มิตรมีความรักใคร?พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?คื?
??ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อ?
??ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อ?
??ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อ?
??สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อ?มิตรมีความรักใคร?พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ?เหล่านี้แล  

ข้อคิดเตือนใ?บัณฑิตรู้แจ้งมิต??จำพวกเหล่านี?คื?มิตรมีอุปการ??มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ?มิตรแนะประโยชน??มิตรมีความรักใคร??ว่าเป็นมิตรแท้ ฉะนี้แล้?พึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเหมือนมารดากับบุต?ฉะนั้น 

***

อ้างอิ?: พระไตรปิฎก เล่มที?๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที??ทีฆนิกาย ปาฏิกวรร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 5 October, 2006 12:30 PM